Тростянецька районна рада
Тростянецький район Вінницька область

Тростянецька районна рада оголошує конкурс на посаду керівника комунального некомерційного підприємства «Тростянецька центральна районна лікарня»

Переглядів: 546

      Сьогодні в приміщенні Тростянецької районної ради відбулось засідання  комісії з конкурсного добору керівника комунального некомерційного підприємства «Тростянецька центральна районна лікарня», яке провела секретар комісії Наталія Гора. Комісія розглянула нормативні документи щодо проведення конкурсу, визначилася із порядком його проведення та переліком необхідних документів для претендентів на посаду.

Тростянецька районна рада оголошує конкурс на посаду керівника комунального некомерційного підприємства «Тростянецька центральна районна лікарня» (місцезнаходження: вул.. Мічуріна,60, смт. Тростянець, Вінницька область, 24300).

Вимоги до претендента: громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта ступенем магістра галузі знань „Управління та адміністрування” або „Публічне управління та адміністрування” або „Право” або „Соціальні та поведінкові науки” або „Гуманітарні науки” або „Охорона здоров’я” та спеціалізацією „Організація і управління охороною здоров’я”, стаж роботи на керівних посадах 5 років.

Умови оплати праці: керівника комунального некомерційного підприємства «Тростянецька центральна районна лікарня» визначено штатним розписом підприємства. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до вимог чинного законодавства. З керівником укладається контракт за типовою формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №792.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

 • копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • письмова заява про участь у конкурсі на зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографія;
 • копія (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 •  згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України „ Про захист персональних даних ” згідно з додатком 2;
 • конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовому та електронному вигляді;
 • довідка МВС про відсутність судимості станом на дату подання документів;
 • медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
 • попередження стосовно встановлених Законом України „Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом, за формою згідно з додатком 3;
 • заява про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів за формою згідно з додатком 4;
 • підтвердження подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

     Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

   Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).  

      Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

      Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

 • план реформування підприємства протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Документи приймаються з 25 серпня 2020 року по 14 вересня 2020 року за адресою: вул. Соборна, 37, смт. Тростянець Вінницька область 24300, Тростянецька районна рада.

   Розгляд комісією заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 16 вересня 2020 року за адресою: вул. Соборна, 37 ( сесійна зала), смт. Тростянець Вінницька область, 24300.

     Дата проведення конкурсу: 18 вересня  2020 року о 10.00 год.

   Місце проведення: вул. Соборна, 37 (сесійна зала), смт. Тростянець Вінницька область, 24300, Тростянецька районна рада.

      Довідки за телефоном: (04343) 2-22-60    

 

                                           Додаток 1
 

                                                                      Голові конкурсної комісії ______________

                                                                   ____________________________________

                                                                 (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                   ____________________________________

                                                                   ____________________________________,

                                                                   (прізвище, ім’я та по батькові претендента)

                                                який (яка) проживає за адресою:                                           ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

                                                            (номер контактного телефону)

                                                                       e-mail _________________@ ___________

                                                                        (заповнюється друкованими літерами)

 

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади_____________________________________________________

                                                                                                      (найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

- надсилання листа на зазначену адресу;

- надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

- телефонного дзвінка за номером ___________________________;

- _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

___ __________ 20___ р.                               ________________

                                                                                      (підпис)

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

Додаток 2
 

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

            Я, _________________________________________________________,

                                         (прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

         обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

       використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

       поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

       доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

        Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р.                                       __________________

                                                                                                         (підпис)

 

Додаток 3
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

____ __________20___ р.

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, та ініціали)

 

Додаток 4
 

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

1. Чи наявні  поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

 

 1. акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так** ? ні ?

2)  комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?                  

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ? ні ?

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:

 

     

 

 1. патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ? ні ?

2)  запатентоване ноу-хау?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так** ? ні ?

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ? ні ?

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ? ні ?

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися  посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ? ні ?

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ? ні ?

               

 

 

 

 

 

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

 

____  _______ 20___ р.                                                       ________________

                                                                                                         (підпис)

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

 « повернутися до списку новин