Тростянецька районна рада
Тростянецький район Вінницька область

Положення про постійні комісії

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії районної ради

1. Загальні положення

 1. Це Положення розроблено відповідно до ст. 47 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту районної ради 7 скликання.
 2. Постійні комісії у своїй роботі керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативними актами, рішеннями ради та цим Положенням.
 3. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа депутатів, у межах своїх повноважень, вивчають, попередньо розглядають та готують питання для внесення на пленарні засідання ради, здійснюють контроль за виконанням власних рішень та рішень сесій районної ради.
 4. Постійні комісії обираються  радою, на строк її повноважень, у  складі голови і членів комісії, за пропозицією голови районної ради. Заступник голови та секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії. Всі члени постійної комісії мають рівні права.
 5. Кожна політична партія, що має представництво у районній раді, надає пропозицію голові ради щодо депутата  на голову однієї із постійних комісій. До складу постійних комісій пропорційно входять депутати, що представляють різні політичні сили,   з урахуванням їх фахової підготовки та домовленостей.
 6. До складу комісії не можуть входити голова ради, його заступник. Депутат районної ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.
 7. Комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею.
 8. Протягом строку своїх повноважень  районна рада може утворювати нові комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

2. Організація роботи комісії

 1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.
 2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії.
 3. За дорученням голови ради, голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємсв, установ, організацій тощо.
 4. У разі відсутності голови комісії чи неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин  його функції здійснює заступник або секретар.
 5. Основною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання постійної комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. Члени комісій зобов’язані брати участь у засіданнях комісій, виконувати розпорядження та доручення голови.
 6. Засідання можуть бути відкритими і закритими. Посадові та зацікавлені особи запрошуються на засідання заздалегідь. Комісія має право залучати до роботи в комісії працівників виконавчого апарату районної ради, управлінь та відділів райдержадміністрації.
 7. Постійна комісія будує свою роботу на основі плану, який затверджується на її засіданні. При складанні плану роботи постійна комісія виходить із завдань, які стоять перед нею, та основних напрямків діяльності районної ради. Плани роботи підписує голова комісії.
 8. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності  заступником голови або секретарем. Протоколи засідань комісії веде секретар комісії, протоколи підписуються головою і секретарем комісії.
 9. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.
 10. За рішенням комісії, для вивчення питань, розробки проектів рішень ради, можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості,  спеціалістів.
 11. Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступників голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

3. Основні принципи здійснення контролю

Комісія здійснює контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень та розпоряджень голови районної ради, на засадах законності, обґрунтованості, гласності, об’єктивності, в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та іншими законами України.

4. Повноваження комісії

 1. Комісія, за дорученням ради або за власною ініціативою:
 • попередньо розглядає питання, віднесені до її компетенції, готує висновки та рекомендації за результатами їх розгляду;
 • співпрацює з управліннями районної державної адміністрації, районними службами і відомствами; бере участь у розробці районних  програм, вносить їх на затвердження сесій районної ради, здійснює контроль за їх виконанням;
 • здійснює контроль за виконанням делегованих районній державній адміністрації повноважень, в межах своєї компетенції;
 • готує пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення районною радою, надсилаються до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів;
 • розглядає подання щодо призначення та звільнення керівників підприємств, установ, закладів та організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад району;
 • подає свої висновки щодо фінансування прийнятих довгострокових районних програм;
 • бере участь у роботі Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, спільних засіданнях Координаційної ради та колегії райдержадміністрації, в межах своєї компетенції ( за згодою);
 • співпрацює з постійними комісіями сільських, селищної  рад району;
 • сприяє організації та проведенню публічних заходів, засідань «круглих столів» проведенню «прямих ліній», з питань , що входять до її компетенції;
 • розглядає звернення громадян відповідно до Закону України « Про звернення громадян»;
 • співпрацює з редакціями  районної газети, районного радіомовлення.

4.2. На комісії покладаються повноваження щодо забезпечення висновку, в межах своїх повноважень, про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4.3. Свої висновки комісія подає на розгляд інших комісій, президії, сесії районної ради.

4.4. Комісія, у межах своїх  повноважень, та в порядку, визначеному цим Положенням, Законами України « Про місцеве самоврядування в Україні» , « Про статус  депутатів місцевих рад», « Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеві вибори» та іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи.

5. Права постійної комісії

Постійна комісія має право:

5.1. Оприлюднити в пресі або оголосити через радіо, до внесення на розгляд районної ради, проекти рішень з питань, що належать до її компетенції, та звертатись до наукових установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією  висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

5.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, з питань, що належать до її компетенції. Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються.

За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або  за навмисне її приховування посадові особи несуть відповідальність згідно із законодавством України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції і поправки до проектів рішень під час розгляду на їх засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки, рекомендації та висновки інших постійних комісій і готувати їх на розгляд районної ради.

5.5. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звітів посадових осіб районної державної адміністрації та керівників її підрозділів про їх роботу в цілому або з окремих питань.

5.6. Тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати їх роз’яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

6. Обов’язки постійної комісії

6.1. Відповідно до вимог чинного законодавства, попередньо розглядати проекти рішень районної ради, за необхідності, редагувати їх, вносити відповідні зміни і доповнення та пропонувати для розгляду на пленарних засіданнях районної ради.

6.2. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

6.3. Вносити пропозиції до плану роботи районної ради, плану роботи постійної комісії на відповідний рік.

6.4. Своєчасно виконувати доручення районної ради, її голови, президії з питань, що належать до її  відання, та інформувати про хід їх виконання.

6.5. Вивчати та узагальнювати громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно на них реагувати.

7. Гарантії голови комісії

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим Положенням та Регламентом районної ради.

7.2. Голова комісії може бути звільнений з цієї посади тільки за умови, якщо за його звільнення проголосують більшість  депутатів від загального складу ради.

8. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення роботи
постійних комісій

8.1. Організаційно-технічне забезпечення роботи постійних комісій покладається на виконавчий апарат районної ради.

8.2. Матеріальне забезпечення діяльності комісії  здійснюється за рахунок кошторису районної ради.

 

    Керуюча справами виконавчого апарату районної ради                          В.Піган